Bəla və Səbir (3-cü nəşr)

Şəhid Sani. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

Gördüyünüz bu kitab sizin bəla və çətinliklərə olan ba­xı­şı­nı­zı tamamilə dəyişəcək gücə sahib olan bir əsərdir. Kitab əsasən, İslam və dün­ya psixoloji düşüncə tərzi əsasında yazılmışdır. Oxucu kitabı mütaliə edər­kən ruhunun ümid və çətinliklər qarşısında mübarizə aparmaq güc-qüv­vəsi ilə necə dolduğunu hiss edəcəkdir. Bu kitab insana çətinliklərlə do­lu olan həyatda düzgün yaşamağın, bəla və çətinliklərlə mübarizə apar­mağın yollarını öyrədir. Eyni zamanda kitabda çətin həyat yolu keç­miş insanların həyatlarından da nümunələr gətirilmişdir. Belə şəxslərin hə­yatını mütaliə etmək insanın qarşısında yeni bir dünya açır. Təslim ol­ma­maq, həyatın çətinlikləri ilə daim mübarizə aparmaq adlı bir dünya.

Çıxma tarixi: 12.11.2013 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi


Xüsusiyyətlər

Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi. Tərcümə: Rövşən Abdullaoğlu

Həzrət Əli ibn Əbu Talib tarixə gəlmiş ən üs­tün şəx­siyyət çalarlarına, ca­zi­bədar xarakterə malik bir insan olmuşdur. O, kamil formada bütün bu üs­tün insani si­fət­lərə sahib olmaqla yanaşı, yalnız özünə xas xü­su­siy­yət­lə­rə də ma­­lik olmuşdur. Tarixdə bir müddət bəzi cərəyanlar Həzrət Əli ilə düş­mən­çi­­lik­lərinə görə onun şəxsiyyətinin hər tərəfə saçan nurunu söndürmək is­tə­miş və bu­nun üçün müx­tə­lif əks təbliğatlar aparmışlar. Qarşınızda olan bu ki­tab Həzrət Əlinin düşmənlərinə ca­vab olaraq, tanınmış sün­ni alimi Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi tərəfindən qələmə alın­mış­dır. Müəllif sonunda da məhz Həz­rət Əlinin düşmənləri tə­rə­findən qətlə yetirilmişdir.

Çıxma tarixi: 24.12.2012 Kitabın mövzusu: İnam


Mərifət

Cavadi Amuli. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

Bu kitab Mərifətşünaslıq (epistemologiya) mövzusunda, onun Quran ayə­lərində yeri, keçmişdə yaşamış bəzi ümmətlərin mə­ri­fət­şü­nas­lıq sa­hə­sin­də buraxdıqları xətalar barədə qələmə alınmışdır. Mə­ri­fət­şü­nas­lıq el­mi­nin əsasları barədə bəhs qədim zamanlardan mütəfəkkirlər ara­sında möv­cud olmasına baxmayaraq, bir elm kimi formalaşması bi­zim əsrimizə tə­sa­düf edir. Mərifətşünaslıq insan düşüncəsinə əsaslı su­rət­də təsir edərək onun ideologiyasını nizama salıb yanlışlıqlardan qo­ru­yan mühüm bir elm sa­həsidir. Hər bir mütəfəkkir ideoloji əsaslarını qur­ma­mışdan əvvəl mə­ri­fət­şünaslıq barədə araşdırma aparmalıdır. Əks təq­dir­də xətaya düşməsi qaçınılmazdır.

Çıxma tarixi: 22.07.2012 Kitabın mövzusu: Mərifətşünaslıq elmi


Həyatın İmzası

Rövşən Abdullaoğlu

“Həyatın imzası” kitabı eramızdan əvvəl qədim yazılarda və ən qə­dim düşüncə məktəblərində mövcud olan “Həyatın ümu­mi­li­yi” adlı ir­fa­ni bir nəzəriyyədən bəhs edir. Bu nəzəriyyə ya­ra­dı­lış­la bağlı ən gizli sir­ləri kəşf etmək istəyir. “Həyatın ümumiliyi” çox maraqlı və əsrarəngiz mə­sələlərlə bağlıdır. Belə ki, bu nə­zə­riy­yə insanın ətrafındakılara, təbiət alə­minə və kainata olan baxışını ta­­mamilə dəyişir. Adından da gö­rün­dü­yü kimi irfani ol­du­­ğuna görə bu nəzəriyyə ilə daha çox arif

Çıxma tarixi: 10.07.2012 Kitabın mövzusu: İrfani


Ölülərin Hakimiyyəti

Rövşən Abdullaoğlu

Yaradılış sistemində bəzi proseslər vardır ki, onların dərk edilməsi in­­­san üçün çox çətindir. Belə ki, insan adətən gördüyü və daim eşitdiyi mət­­­ləbləri həqiqət hesab edir. Yeni eşitdiyi, dünya həyatında görmədiyi və ya illərlə zehnində formalaşmış fikirlərinin əksi olan məsələlərdən xə­bər­­dar olan zaman ona çox qəribə gəlir. 
Bu kitabda qələmə alınan mövzu mümkündür ilk baxışda oxucu üçün qəribə və anlaşılmaz olsun, lakin bir az diqqət və təfəkkür edən­dən son­­ra mətləb aydınlaşmağa başlayır. Kitabda qələmə aldığımız mət­ləblər nəin­­ki müxtəlif dinlərin, eyni zamanda elmin də çətin an­la­şı­lan mövzularından hesab olunur. Oxucular üçün yeni olan bu mövzu ta­rix üçün heç də yeni deyildir. Kitab oxunulandan sonra deyilənlər ta­ma­mi­lə ay­dın olacaqdır.

Çıxma tarixi: 16.02.2012 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi


O

Molla Sədra, Fəxr Razi, Əllamə Seyid Hüseyn Birucirdi, Ayətullah Cavadi Amuli. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

“O” kitabı hərf və irfan elmi əsasında yazılmış ilk kitabdır. Bu möv­zu­da bəl­kə də İslam aləmində belə bir müstəqil formada yazılmış ikinci ki­tab yoxdur. Ən azından biz rastlamamışıq. Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün yüzə ya­xın, bəlkə də daha çox elmi mənbədən istifadə olunmuşdur. Araş­­dır­manın nəticəsi həddindən ar­tıq çox idi. Lakin biz bu kitabı ümu­­mi oxu­cu kütləsi üçün nəzərdə tut­du­ğu­muz­dan, həmçinin yo­ru­cu olmaması üçün çox qismini ixtisar etdik. Mü­­raciət et­diyimiz mənbələrdə, əsasən irfan-fəl­səfə zövqü olan və bu üslubda yazan alim­lərin əsərlərindən fay­dalanmışıq. “O” kitabı əsas olaraq hərf elmi əsa­sın­da ilahi adların və məx­susən də Allahın ən əzəmətli olan “O” adının təhlil və iza­hından bəhs edir. Gizli elmlərə marağı olan hər bir kəsi bu kitabı oxumağa də­vət edi­rik.

Çıxma tarixi: 07.10.2011 Kitabın mövzusu: İrfani


Ariflərin İfrani Məqamları

İbn Sina. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

"Ariflərin irfani məqamı" kitabı İbn Sinanın “İşarat və tənbihat” ad­­lı əsə­­­ri­nin IX bölməsinin tərcümə və ona verilən şərhindən ibarətdir. “İşa­­rat və tən­bi­hat” İbn Si­­nanın yazdığı mühüm və şah əsərlərindən he­sab edi­lir. Bu kitab mən­tiq və fəl­sə­fə olaraq iki hissədən təşkil olun­muş­dur. O, bu kitabın son üç fəslini ir­­­fana aid et­miş­­dir. Bu üç fəsil o qə­dər dərin ir­­fani fi­kirlərə şamildir ki, ondan bö­­­yük alimlər bəh­­rələnmiş və üs­tün­lü­yü­­nü bə­yan etmişlər. Bu üç irfani fəsillər ara­­­sında da arif­lə­rin irfani məqamları barədə olan IX fə­sil özü­nəməx­­sus yer tu­tur. İbn Sina “Arif­lə­rin irfani məqamları” fəs­­lində arif­lərin mə­­­nəvi yük­sə­liş­ləri za­manı keçdikləri irfani mər­­təbələri izah et­miş, arif­lə­­rin bun­la­rı keçə bil­mələri üçün etdiyi əməllərdən ümu­mi ola­raq da­nış­mış­­dır.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çıxma tarixi: 08.07.2010 Kitabın mövzusu: İrfani