O

O

Molla Sədra, Fəxr Razi, Əllamə Seyid Hüseyn Birucirdi, Ayətullah Cavadi Amuli. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 07.10.2011 Kitabın mövzusu: İrfani Qiymət: 5 AZN
Baxılıb: 2182


“O” kitabı hərf və irfan elmi əsasında yazılmış ilk kitabdır. Bu möv­zu­da bəl­kə də İslam aləmində belə bir müstəqil formada yazılmış ikinci ki­tab yoxdur. Ən azından biz rastlamamışıq. Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün yüzə ya­xın, bəlkə də daha çox elmi mənbədən istifadə olunmuşdur. Araş­­dır­manın nəticəsi həddindən ar­tıq çox idi. Lakin biz bu kitabı ümu­­mi oxu­cu kütləsi üçün nəzərdə tut­du­ğu­muz­dan, həmçinin yo­ru­cu olmaması üçün çox qismini ixtisar etdik. Mü­­raciət et­diyimiz mənbələrdə, əsasən irfan-fəl­səfə zövqü olan və bu üslubda yazan alim­lərin əsərlərindən fay­dalanmışıq. “O” kitabı əsas olaraq hərf elmi əsa­sın­da ilahi adların və məx­susən də Allahın ən əzəmətli olan “O” adının təhlil və iza­hından bəhs edir. Gizli elmlərə marağı olan hər bir kəsi bu kitabı oxumağa də­vət edi­rik.