Mərifət

Mərifət

Cavadi Amuli. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 22.07.2012 Kitabın mövzusu: Mərifətşünaslıq elmi Qiymət: 4.5 AZN
Baxılıb: 2098


Bu kitab Mərifətşünaslıq (epistemologiya) mövzusunda, onun Quran ayə­lərində yeri, keçmişdə yaşamış bəzi ümmətlərin mə­ri­fət­şü­nas­lıq sa­hə­sin­də buraxdıqları xətalar barədə qələmə alınmışdır. Mə­ri­fət­şü­nas­lıq el­mi­nin əsasları barədə bəhs qədim zamanlardan mütəfəkkirlər ara­sında möv­cud olmasına baxmayaraq, bir elm kimi formalaşması bi­zim əsrimizə tə­sa­düf edir. Mərifətşünaslıq insan düşüncəsinə əsaslı su­rət­də təsir edərək onun ideologiyasını nizama salıb yanlışlıqlardan qo­ru­yan mühüm bir elm sa­həsidir. Hər bir mütəfəkkir ideoloji əsaslarını qur­ma­mışdan əvvəl mə­ri­fət­şünaslıq barədə araşdırma aparmalıdır. Əks təq­dir­də xətaya düşməsi qaçınılmazdır.