İnsan Dünyadan Sonra (4-cü nəşr)

İnsan Dünyadan Sonra (4-cü nəşr)

Əllamə Təbatəbai. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu
Çıxma tarixi: 20.02.2015 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi Qiymət: 5 AZN
Baxılıb: 2874


“İnsan dünyadan sonra” adlı bu kitab Əllamə Tə­ba­tə­bai­nin “İn­san ri­­saləsi” əsasında işlənilmişdir. Bu kitab insanın dün­yadan son­­rakı taleyi ba­­rəsindədir. Ölüm və onunla baş­la­yan sonrakı hə­yat ayə və hədislər əsa­­sında bəyan edil­miş­dir. Bu kitabda ölüm və on­­dan sonra baş verəcək ha­­disələr ba­rədə bir çox maraqlı faktlara to­­xunulmuş, insanın dünya hə­­ya­tın­dan sonra keçəcəyi müxtəlif mər­­hələlər və onlarda in­sanı göz­lə­yə­cək hadisələr barədə geniş mə­­lumat ve­ril­mişdir.