Görüntülər

İbn Sina. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

“Görüntülər” İbn Sinanın irfan mövzusunda yazdığı ən dəyərli və nadir əsərlərindəndir. İrfan, kəramətlər, möcüzələr, qeybi xəbərlər, sehr, göz dəyməsi, mələklərin nazil olması, mənəvi seyr, qeybi aləmlər, yuxular, vəhy, mükaşifələr və onların xüsusiyyətləri kimi bir çox dəyərli mövzularla əlaqədar qaranlıq nöqtələr məhz bu əsərdə öz həllini tapacaqdır.

Çıxma tarixi: 16.07.2014 Kitabın mövzusu: İrfan


Üsyan

Rövşən Abdullaoğlu

Əgər məndən soruşsanız ki, “həbs düşərgəsində əldə etdiyin ən böyük təcrübə nədir?”. Mən deyərəm ki, “biz insanı indiyə kimi heç bir nəslin tanıya bilmədiyi, görə bilmədiyi bir halda-tam çılpaqlığı ilə tanıdıq”. “Bəs sənin tanıdığın bu insan əsl ma­hiy­yəti ilə kimdir və sən onu necə tanıdın?” desəniz, deyərəm ki, “Bu insan hər an qərar qəbul edən azad iradəli bir varlıqdır. O insan hər bir şəraitdə son qərarı özü üçün saxlayır, son qərar hə­mişə onundur.

Çıxma tarixi: 14.04.2014 Kitabın mövzusu: Psixologiya


İlk Kitab (2-ci nəşr)

Suləym İbn Qeys. Tərcümə və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

“İlk kitab” İslam aləmində qələmə alınmış birinci kitab hesab olu­nur. Onun müəllifi belə bir kitab yazmasını bir müd­dət hamıdan giz­­­­lət­miş­dir. Belə ki, o dövrə hakim olan siyasi vəziyyət bunu tə­­ləb edir­­­di. Müəl­lif qələmə aldığı kitabı ömrünün sonlarında eti­mad­lı bir şəx­­­sə ötür­müş və bundan sonra da insanlar arasında yayılmışdır.
“İlk ki­tab” bir neçə İmamın təsdiqini almışdır. İmam Sadiq bu ki­ta­bı giz­­li hə­qiqətlərdən olan bir sirr kimi qələmə vermiş və onun hər haqq se­və­rin evində olmasını vacib bilmişdir.

Çıxma tarixi: 10.02.2014 Kitabın mövzusu: İnam


İnsan Dünyadan Əvvəl (2-ci nəşr)

Əllamə Təbatəbai. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

“İnsan dünyadan sonra” adlı bu kitab Əllamə Tə­ba­tə­bai­nin “İn­san ri­­saləsi” əsasında işlənilmişdir. Bu kitab insanın dün­yadan son­­rakı taleyi ba­­rəsindədir. Ölüm və onunla baş­la­yan sonrakı hə­yat ayə və hədislər əsa­­sında bəyan edil­miş­dir. Bu kitabda ölüm və on­­dan sonra baş verəcək ha­­disələr ba­rədə bir çox maraqlı faktlara to­­xunulmuş, insanın dünya hə­­ya­tın­dan sonra keçəcəyi müxtəlif mər­­hələlər və onlarda in­sanı göz­lə­yə­cək hadisələr barədə geniş mə­­lumat ve­ril­mişdir.

Çıxma tarixi: 16.11.2013 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi


Bəla və Səbir (3-cü nəşr)

Şəhid Sani. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

Gördüyünüz bu kitab sizin bəla və çətinliklərə olan ba­xı­şı­nı­zı tamamilə dəyişəcək gücə sahib olan bir əsərdir. Kitab əsasən, İslam və dün­ya psixoloji düşüncə tərzi əsasında yazılmışdır. Oxucu kitabı mütaliə edər­kən ruhunun ümid və çətinliklər qarşısında mübarizə aparmaq güc-qüv­vəsi ilə necə dolduğunu hiss edəcəkdir. Bu kitab insana çətinliklərlə do­lu olan həyatda düzgün yaşamağın, bəla və çətinliklərlə mübarizə apar­mağın yollarını öyrədir. Eyni zamanda kitabda çətin həyat yolu keç­miş insanların həyatlarından da nümunələr gətirilmişdir. Belə şəxslərin hə­yatını mütaliə etmək insanın qarşısında yeni bir dünya açır. Təslim ol­ma­maq, həyatın çətinlikləri ilə daim mübarizə aparmaq adlı bir dünya.

Çıxma tarixi: 12.11.2013 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi


Xüsusiyyətlər

Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi. Tərcümə: Rövşən Abdullaoğlu

Həzrət Əli ibn Əbu Talib tarixə gəlmiş ən üs­tün şəx­siyyət çalarlarına, ca­zi­bədar xarakterə malik bir insan olmuşdur. O, kamil formada bütün bu üs­tün insani si­fət­lərə sahib olmaqla yanaşı, yalnız özünə xas xü­su­siy­yət­lə­rə də ma­­lik olmuşdur. Tarixdə bir müddət bəzi cərəyanlar Həzrət Əli ilə düş­mən­çi­­lik­lərinə görə onun şəxsiyyətinin hər tərəfə saçan nurunu söndürmək is­tə­miş və bu­nun üçün müx­tə­lif əks təbliğatlar aparmışlar. Qarşınızda olan bu ki­tab Həzrət Əlinin düşmənlərinə ca­vab olaraq, tanınmış sün­ni alimi Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi tərəfindən qələmə alın­mış­dır. Müəllif sonunda da məhz Həz­rət Əlinin düşmənləri tə­rə­findən qətlə yetirilmişdir.

Çıxma tarixi: 24.12.2012 Kitabın mövzusu: İnam


Mərifət

Cavadi Amuli. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

Bu kitab Mərifətşünaslıq (epistemologiya) mövzusunda, onun Quran ayə­lərində yeri, keçmişdə yaşamış bəzi ümmətlərin mə­ri­fət­şü­nas­lıq sa­hə­sin­də buraxdıqları xətalar barədə qələmə alınmışdır. Mə­ri­fət­şü­nas­lıq el­mi­nin əsasları barədə bəhs qədim zamanlardan mütəfəkkirlər ara­sında möv­cud olmasına baxmayaraq, bir elm kimi formalaşması bi­zim əsrimizə tə­sa­düf edir. Mərifətşünaslıq insan düşüncəsinə əsaslı su­rət­də təsir edərək onun ideologiyasını nizama salıb yanlışlıqlardan qo­ru­yan mühüm bir elm sa­həsidir. Hər bir mütəfəkkir ideoloji əsaslarını qur­ma­mışdan əvvəl mə­ri­fət­şünaslıq barədə araşdırma aparmalıdır. Əks təq­dir­də xətaya düşməsi qaçınılmazdır.

Çıxma tarixi: 22.07.2012 Kitabın mövzusu: Mərifətşünaslıq elmi