Xüsusiyyətlər

Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi. Tərcümə: Rövşən Abdullaoğlu

Həzrət Əli ibn Əbu Talib tarixə gəlmiş ən üs­tün şəx­siyyət çalarlarına, ca­zi­bədar xarakterə malik bir insan olmuşdur. O, kamil formada bütün bu üs­tün insani si­fət­lərə sahib olmaqla yanaşı, yalnız özünə xas xü­su­siy­yət­lə­rə də ma­­lik olmuşdur. Tarixdə bir müddət bəzi cərəyanlar Həzrət Əli ilə düş­mən­çi­­lik­lərinə görə onun şəxsiyyətinin hər tərəfə saçan nurunu söndürmək is­tə­miş və bu­nun üçün müx­tə­lif əks təbliğatlar aparmışlar. Qarşınızda olan bu ki­tab Həzrət Əlinin düşmənlərinə ca­vab olaraq, tanınmış sün­ni alimi Əhməd ibn Şuəyb Nəsayi tərəfindən qələmə alın­mış­dır. Müəllif sonunda da məhz Həz­rət Əlinin düşmənləri tə­rə­findən qətlə yetirilmişdir.

Çıxma tarixi: 24.12.2012 Kitabın mövzusu: İnam


Mərifət

Cavadi Amuli. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

Bu kitab Mərifətşünaslıq (epistemologiya) mövzusunda, onun Quran ayə­lərində yeri, keçmişdə yaşamış bəzi ümmətlərin mə­ri­fət­şü­nas­lıq sa­hə­sin­də buraxdıqları xətalar barədə qələmə alınmışdır. Mə­ri­fət­şü­nas­lıq el­mi­nin əsasları barədə bəhs qədim zamanlardan mütəfəkkirlər ara­sında möv­cud olmasına baxmayaraq, bir elm kimi formalaşması bi­zim əsrimizə tə­sa­düf edir. Mərifətşünaslıq insan düşüncəsinə əsaslı su­rət­də təsir edərək onun ideologiyasını nizama salıb yanlışlıqlardan qo­ru­yan mühüm bir elm sa­həsidir. Hər bir mütəfəkkir ideoloji əsaslarını qur­ma­mışdan əvvəl mə­ri­fət­şünaslıq barədə araşdırma aparmalıdır. Əks təq­dir­də xətaya düşməsi qaçınılmazdır.

Çıxma tarixi: 22.07.2012 Kitabın mövzusu: Mərifətşünaslıq elmi


Həyatın İmzası

Rövşən Abdullaoğlu

“Həyatın imzası” kitabı eramızdan əvvəl qədim yazılarda və ən qə­dim düşüncə məktəblərində mövcud olan “Həyatın ümu­mi­li­yi” adlı ir­fa­ni bir nəzəriyyədən bəhs edir. Bu nəzəriyyə ya­ra­dı­lış­la bağlı ən gizli sir­ləri kəşf etmək istəyir. “Həyatın ümumiliyi” çox maraqlı və əsrarəngiz mə­sələlərlə bağlıdır. Belə ki, bu nə­zə­riy­yə insanın ətrafındakılara, təbiət alə­minə və kainata olan baxışını ta­­mamilə dəyişir. Adından da gö­rün­dü­yü kimi irfani ol­du­­ğuna görə bu nəzəriyyə ilə daha çox arif

Çıxma tarixi: 10.07.2012 Kitabın mövzusu: İrfani


Ölülərin Hakimiyyəti

Rövşən Abdullaoğlu

Yaradılış sistemində bəzi proseslər vardır ki, onların dərk edilməsi in­­­san üçün çox çətindir. Belə ki, insan adətən gördüyü və daim eşitdiyi mət­­­ləbləri həqiqət hesab edir. Yeni eşitdiyi, dünya həyatında görmədiyi və ya illərlə zehnində formalaşmış fikirlərinin əksi olan məsələlərdən xə­bər­­dar olan zaman ona çox qəribə gəlir. 
Bu kitabda qələmə alınan mövzu mümkündür ilk baxışda oxucu üçün qəribə və anlaşılmaz olsun, lakin bir az diqqət və təfəkkür edən­dən son­­ra mətləb aydınlaşmağa başlayır. Kitabda qələmə aldığımız mət­ləblər nəin­­ki müxtəlif dinlərin, eyni zamanda elmin də çətin an­la­şı­lan mövzularından hesab olunur. Oxucular üçün yeni olan bu mövzu ta­rix üçün heç də yeni deyildir. Kitab oxunulandan sonra deyilənlər ta­ma­mi­lə ay­dın olacaqdır.

Çıxma tarixi: 16.02.2012 Kitabın mövzusu: İnsan taleyi


O

Molla Sədra, Fəxr Razi, Əllamə Seyid Hüseyn Birucirdi, Ayətullah Cavadi Amuli. Şərh və əlavələr: Rövşən Abdullaoğlu

“O” kitabı hərf və irfan elmi əsasında yazılmış ilk kitabdır. Bu möv­zu­da bəl­kə də İslam aləmində belə bir müstəqil formada yazılmış ikinci ki­tab yoxdur. Ən azından biz rastlamamışıq. Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün yüzə ya­xın, bəlkə də daha çox elmi mənbədən istifadə olunmuşdur. Araş­­dır­manın nəticəsi həddindən ar­tıq çox idi. Lakin biz bu kitabı ümu­­mi oxu­cu kütləsi üçün nəzərdə tut­du­ğu­muz­dan, həmçinin yo­ru­cu olmaması üçün çox qismini ixtisar etdik. Mü­­raciət et­diyimiz mənbələrdə, əsasən irfan-fəl­səfə zövqü olan və bu üslubda yazan alim­lərin əsərlərindən fay­dalanmışıq. “O” kitabı əsas olaraq hərf elmi əsa­sın­da ilahi adların və məx­susən də Allahın ən əzəmətli olan “O” adının təhlil və iza­hından bəhs edir. Gizli elmlərə marağı olan hər bir kəsi bu kitabı oxumağa də­vət edi­rik.

Çıxma tarixi: 07.10.2011 Kitabın mövzusu: İrfani


Ariflərin İfrani Məqamları

İbn Sina. Tərcümə və şərh: Rövşən Abdullaoğlu

"Ariflərin irfani məqamı" kitabı İbn Sinanın “İşarat və tənbihat” ad­­lı əsə­­­ri­nin IX bölməsinin tərcümə və ona verilən şərhindən ibarətdir. “İşa­­rat və tən­bi­hat” İbn Si­­nanın yazdığı mühüm və şah əsərlərindən he­sab edi­lir. Bu kitab mən­tiq və fəl­sə­fə olaraq iki hissədən təşkil olun­muş­dur. O, bu kitabın son üç fəslini ir­­­fana aid et­miş­­dir. Bu üç fəsil o qə­dər dərin ir­­fani fi­kirlərə şamildir ki, ondan bö­­­yük alimlər bəh­­rələnmiş və üs­tün­lü­yü­­nü bə­yan etmişlər. Bu üç irfani fəsillər ara­­­sında da arif­lə­rin irfani məqamları barədə olan IX fə­sil özü­nəməx­­sus yer tu­tur. İbn Sina “Arif­lə­rin irfani məqamları” fəs­­lində arif­lərin mə­­­nəvi yük­sə­liş­ləri za­manı keçdikləri irfani mər­­təbələri izah et­miş, arif­lə­­rin bun­la­rı keçə bil­mələri üçün etdiyi əməllərdən ümu­mi ola­raq da­nış­mış­­dır.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Çıxma tarixi: 08.07.2010 Kitabın mövzusu: İrfani


Nəfsi Təzkiyənin Elmi Əsasları

Rövşən Abdullaoğlu

İrfani səpkidə yazılmış bu kitab insanın ruhu, onun həqiqi məqamları, haradan gəlməsi və gəldiyi yüksək dərəcələrə onu qalxmağa qoymayan maneələr haqda maraqlı mövzuları əhatə etməkdədir. İnsanın mənəvi seyrinin maneələri olan zülmət və nur hicabları barədə də izahlar verilmişdir. Kitabda həmçinin irfanda mühüm yer tutan “Kamil insan” mövzusuna da toxunulmuşdur.

Çıxma tarixi: 11.06.2010 Kitabın mövzusu: İrfani